Gedragscode

1. Inleiding

Sporten doe je voor je plezier. V.v. Best Vooruit wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Een club waar respect voor een ander, materiaal en accommodatie hoog in het vaandel staan.

2. Gedragsregels

De volgende algemene gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.

2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, (assistent)scheidsrechters- en andere gasten.

3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade. Deze schade zal dan ook worden verhaald bij het verenigingslid dat eventuele schade heeft aangericht of mede heeft aangericht.

4. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden

5. Rookverbod binnen in ruimtes en op het veld voor een ieder.

6. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

7. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

8. Een verenigingslid dient na elke deelgenomen training/of wedstrijd het door hem / haar gebruikte kleedlokaal schoon achter te laten en dit in samenspraak met zijn begeleider schoon te maken c.q. te houden. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een schoon achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Rommel dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

9. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid dat zich heeft schuldig gemaakt aan enige vorm van wangedrag bij Best Vooruit op het sportpark, zoals vernieling, geweldpleging, diefstal en / of andere gedraging die in strijd is met deze gedragsregels moet zich verantwoorden voor het bestuur.

De gedragsregels voor de spelers van v.v. Best Vooruit

 • Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
 • Rookverbod binnen in ruimtes en op het veld voor een ieder.
 • Geen alcohol op en rond het veld of in de kleedkamer.
 • Drugs zijn uit den boze, hieronder verstaan we ook het er in handelen van.
 • Je speelt niet om geld bij welke vorm van spel dan ook. (zowel in de kantine als op andere plaatsen op ons sportpark)              
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
 • Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
 • Je beledigt niemand. Pesten is bij onze vereniging uit den boze.
 • Je hebt respect voor de tegenstander.
 • Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
 • Je vernedert niemand in woord of gebaar.
 • Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
 • Je accepteert de leiders/trainers van je elftal en van het bestuur.
 • Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
 • Je houdt de kleedkamers netjes en laat deze na afloop schoon achter. Je dient je te houden aan de indeling van de kleedkamer. Je neemt geen niet-leden mee in de kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Je bent op tijd voor de trainingen(15 min) en de wedstrijden(volgens wedstrijdschema).
 • Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af.
 • Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
 • Trainingspakken, jassen en overige kleding ter beschikking gesteld door de vereniging wordt alleen gedragen voor, tijdens en na de wedstrijd. Het is dus uitdrukkelijk verboden deze in privétijd te dragen.
 • Na afloop van het seizoen (of lidmaatschap) dient het ter beschikking gestelde kleding binnen 5 dagen in goede staat aan de vereniging te worden teruggegeven.

De gedragsregels voor ouders en verzorgers van de spelers:

 • Forceer uw kind, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan de voetbalsport.                                                     
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken. Laat het coachen aan de trainer/leider over, aanmoedigen mag uiteraard wel.


De gedragsregels voor de trainers/begeleiders:
Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. De keuze van de speler voor selectievoetbal mag hierin echter best een rol spelen. Bedenk echter steeds dat jongeren ook andere belangrijke bezigheden zoals hun opleiding/studie hebben. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. Dit is van toepassing op de niet selectieteams. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainers/begeleiders van de tegenstander. Ontvangen van de leiders van de tegenpartij en de scheidsrechter. Zorgen voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis. Controleert de kleedkamer, zodat deze schoon wordt achtergelaten. Wangedrag of andere problemen rapporteren aan de desbetreffende coördinator of aan de commissie normen en waarden. Verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal c.q. trainingsmateriaal (kleding, ballen, waterzakken etc.) Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. De beste coachmomenten zijn voor de wedstrijd en in de rust. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van de kinderen.

De gedragsregels voor de toeschouwers:
Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. Zij doen dit niet voor uw vermaak, noch zijn de spelers miniprofspelers. Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en medetoeschouwers. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. Veroordeel elk gebruik van geweld. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spel/wedstrijdbepalingen te houden. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

De gedragsregels voor de vrijwilliger:Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld is, maar (zoals hieronder benoemd) ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. 

1. Dient er op toe te zien dat de ruimtes, die gebruikt worden tijdens vergaderingen, activiteiten e.d., schoon en netjes worden achtergelaten.
2. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team
3. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
4. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
5. Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van v.v. Best Vooruit

Nieuwe leden zal bij de inschrijving gevraagd worden hun handtekening te zetten op het aanmeldingsformulier, waardoor ze aangeven dat ze kennis hebben genomen van de gedragscode en ze akkoord gaan met de gedragscode.

3.Hoofdregels sportpark v.v. Best Vooruit

1. Iedereen zet zijn fiets of bromfiets in de fietsen stalling.
2. Aanwijzingen kunstgrasvelden opvolgen.
3. Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
4. Kleedkamers schoon achterlaten.
5. Accommodatie alleen daar waar toegestaan met voetbalschoenen betreden.
6. Voetbalschoenen reinigen op de schoenborstels.
7. Rookverbod binnen het hele gebouw.
8.Materiaal terugplaatsen op de goede plek.
9. Zorg dat na de training of wedstrijd alle ballen weer ingeleverd worden.
10. Beslissingen van de beheerders dienen opgevolgd te worden.
11. Alcohol onder de 16 jaar is verboden. Hierop wordt streng toegezien.
12. Moedwillig aangebrachte schade wordt verhaald op team of speler.

Regels voor de kunstgrasvelden:

1. Velden mogen alleen betreden worden via de toegangspoortjes

2. Er mag geen vuil onder je schoenen zitten  Gepast schoeisel (geen ijzeren noppen)  Geen afval op het veld, ook geen kauwgom of andere etenswaren  Neem nooit glaswerk mee naar het speelveld  Op het kunstgrasveld mag niet gerookt worden  Kinderwagens, voertuigen e.d. zijn niet toegestaan, daarvoor is goed asfalt beschikbaar

Tuchtreglement vv Best Vooruit.

1. Inleiding

 • vv Best Vooruit neemt via dit tuchtreglement een standpunt in over het wangedrag van leden, die direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met vv Best Vooruit. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels van de KNVB voor het toepassen van sancties op leden die via vv Best Vooruit zijn aangesloten bij de KNVB.
 • Het tuchtreglement is opgesteld door het bestuur en is vastgesteld door de Algemene vergadering. Voor de uitvoering van het tuchtreglement is een tuchtcommissie ingesteld.
 • Het tuchtreglement en tuchtcommissie zijn ingesteld als gevolg van artikel 5.0 van de Statuten en zijn een verdere uitwerking van artikel 5.0 van het huishoudelijk reglement.
 • Tuchtreglement is gebaseerd op twee belangrijke beleidsprincipes, namelijk “zero tolerance” en “lik op stuk”.
 • Het tuchtreglement geldt voor veldvoetbal, jeugd, senioren, mannen en vrouwen.
 • Leden, kaderleden en vrijwilligers worden via clubblad, website en mededelingenborden geïnformeerd over het tuchtreglement.
 • Het feit dat er een tuchtcommissie werkzaam is, ontslaat ieder lid, kaderlid, vrijwilliger of bezoeker van het complex niet om elkaar aan te spreken op geconstateerde gedragingen, die niet passen binnen de normen en waarden, zoals deze gehanteerd worden bij vv Best Vooruit en in de normale omgang met elkaar en gangbaar zijn in het normale rechtsverkeer.
 • Bestuur en vereniging verwachten met dit tuchtreglement een wezenlijke bijdrage te leveren om wangedrag op en rondom de voetbalvelden te voorkomen en terug te dringen. Cruciaal hierin is de rol van elk lid van vv Best Vooruit. Van belang hierbij is verder een goede communicatie en een goed draagvlak onder alle geledingen binnen de verenigingen voor de gedragscode die vv Best Vooruit als vereniging belangrijk vindt en de wijze waarop de leden die gezamenlijk uitgedragen.

2. Werkingsfeer tuchtreglement

Het is strafbaar binnen vv Best Vooruit: zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen, gedragscode en/of besluiten van de vereniging waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. Tevens is strafbaar zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
Dit tuchtreglement heeft alleen betrekking op het wangedrag van leden bij activiteiten die door, namens en/of in naam van vv Best Vooruit plaatsvinden in de vorm van:
1. Spelovertredingen in wedstrijden (die een gele of rode kaart tot gevolg hebben).
2. Misdragingen in wedstrijden en trainingen.
3. Misdragingen buiten wedstrijden en trainingen.
Onder “misdragingen buiten wedstrijden en trainingen” vallen ondermeer ook het wangedrag bij het bezoeken en bekijken van wedstrijden en trainingen, wangedrag tijdens niet-voetbal activiteiten en bijeenkomsten, wangedrag op en rondom het complex, wangedrag onderweg naar een andere vereniging en wangedrag op en rond het complex van een andere vereniging.

Statuten en het huishoudelijk reglement gaan voor deze uitwerking van het tuchtreglement.

2.1. Definitie “spelovertreding”

Een spelovertreding is een lichte vorm van wangedrag in de vorm van een normale spelregelovertreding die als gangbaar beschouwd wordt binnen de voetbalregels van de KNVB. Te denken valt aan: handsbal door de keeper buiten het strafschopgebied en het vasthouden van een doorgebroken speler.

2.2. Definitie “misdraging”

Een misdraging is een zwaardere vorm van wangedrag in woord, gebaar en/of daad.
Hieronder vallen ondermeer:

 • Schelden, beledigen, discriminerende uitspraken doen, obscene gebaren maken, spugen, pesten, (seksuele) intimidatie en dreigen met geweld.
 • Fysiek geweld plegen door slaan, schoppen, elleboogstoot, kopstoot, etc.
 • Fysiek geweld plegen door het bewust onderuit halen van de tegenstander, terwijl bewust op een deel van het lichaam van de tegenstander wordt gespeeld.
 • Veroorzaken van gevaarlijke en/of levensbedreigende situaties en/of aanzetten tot agressie.
 • Veroorzaken van graffiti en rommel/troep.
 • Vernielen van clubeigendommen en/of andermans eigendommen.
 • Het niet houden aan de regels uit de gedragscode.
 • Het niet houden aan de regels die door de Algemene vergadering, bestuur, jeugdbestuur en kaderleden zijn ingesteld, welke dienen ter algemeen nut van de vereniging en haar leden en/of het elftal waarin het lid speelt en/of de commissie waarvan het lid deel uit maakt.
 • Niet beschreven vormen van wangedrag, dit naar het oordeel van de tuchtcommissie.

Er worden twee categorieën van misdragingen onderkend, dit ter beoordeling van de tuchtcommissie:
1. Lichte misdragingen.
2. Zware misdragingen.

2.3. Melden en vaststellen van wangedrag en sancties

Leden en niet-leden kunnen een zaak van wangedrag aandragen bij de tuchtcommissie.
De tuchtcommissie is het enige orgaan binnen de vereniging dat vaststelt of er sprake is van wangedrag in welke vorm dan ook en welke sancties daarop van toepassing zijn.
In niet beschreven situaties zal de tuchtcommissie een advies geven aan het bestuur over eventuele op te leggen sancties en/of te nemen maatregelen.

3. Werking tuchtcommissie

3.1. Samenstelling tuchtcommissie

Voor jeugdzaken wordt de tuchtcommissie gevormd door 3 leden van het jeugdbestuur, t.w. de voorzitter de secretaris en de wedstrijdsecretaris waarvan een van deze leden het voorzitterschap van de tuchtcommissie vervult.
Voor seniorenzaken wordt de tuchtcommissie gevormd door 3 leden het bestuur, t.w. de voorzitter de secretaris en de wedstrijdsecretaris waarvan een van deze leden het voorzitterschap van de tuchtcommissie vervult.

3.2. Taken en bevoegdheden tuchtcommissie

Taken
De tuchtcommissie heeft tot taak om uitvoering te geven aan het tuchtreglement. Hierbij houdt de tuchtcommissie rekening met de statuten, reglementen, gedragscode en besluiten van de vereniging. Ook wordt rekening gehouden met de regels van de KNVB en met de normen en waarden, zoals deze in het normale rechtsverkeer van toepassing zijn.

Bevoegdheden
De tuchtcommissie is op grond van statuten, huishoudelijk reglement en voorliggend tuchtreglement bevoegd tot het opleggen van sancties aan elk verenigingslid, indien men zich schuldig maakt aan wangedrag. De tuchtcommissie is ook bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur tot het treffen van andere maatregelen.
Alleen het bestuur kan een lid de toegang tot het complex ontzeggen of een lid voordragen voor royement bij de Algemene vergadering. Het royeren van leden gebeurt volgens de statuten en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

3.3. Werkwijze tuchtcommissie

De tuchtcommissie komt bijeen zo vaak als nodig is. Een bijeenkomst wordt direct belegd zodra er een zaak wegens wangedrag van een lid wordt aangedragen. Een zitting van de tuchtcommissie kan alleen doorgang vinden als ten minste 2 leden aanwezig zijn. Indien de voorzitter niet aanwezig is, dan treedt één van de aanwezige leden op als voorzitter. Bij staken der stemmen heeft de voorzitter een dubbele stem.

De tuchtcommissie is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • In behandeling nemen van een zaak die wordt aangedragen. Indien een zaak niet in behandeling wordt genomen, wordt de indiener daarvan op de hoogte gesteld met vermelding van reden.
 • Uitvoeren feitenonderzoek, met hoor en wederhoor van het betrokken lid en eventueel andere personen en schriftelijk vastleggen van het wangedrag en de bevindingen.
 • Toetsen van het (wan)gedrag aan wet, statuten, huishoudelijk reglement, gedragscode, verenigingsbesluiten en algemeen aanvaarde waarden en normen.
 • Sanctie bepalen en schriftelijk mededelen aan het lid, en ouders/verzorgers bij een jeugdlid, en andere belanghebbenden. Hierbij wordt melding gemaakt van de beroepsmogelijkheid.
 • In gang zetten van een voorlopige sanctie, definitieve sanctie of vrijspraak.
 • Uitspreken van een definitieve sanctie.
 • Naleving van het tuchtbesluit controleren.
 • Opheffen van een definitieve sanctie.
  Indien een lid of familielid van de tuchtcommissie onderwerp van bespreking is, dan wordt deze uitgesloten van de vergadering, waarin zijn zaak wordt behandeld. Tuchtcommissie informeert het bestuur schriftelijk over genomen beslissingen. Tuchtcommissie voert een overzichtelijke administratie waarin alle tuchtzaken, bevindingen en beslissingen geadministreerd staan.

4. Sancties

De tuchtcommissie is bevoegd om de volgende sancties op te leggen:

 • Schorsing (voorlopig of definitief).
 • Taakstraf (voorlopig of definitief).
 • Combinatie van schorsing en taakstraf.

Tuchtcommissie kan daarnaast het bestuur adviseren om het lid de toegang tot het complex gedurende een bepaalde periode te ontzeggen, of royement voor te stellen in de eerstkomende Algemene vergadering.
Is er sprake van een niet-spelend lid, dan kan de tuchtcommissie alleen een sanctie opleggen in de vorm van een taakstraf.
Indien een lid geen uitvoering geeft aan een opgelegde straf, dan zal de tuchtcommissie het bestuur adviseren om een sanctie toe te passen en/of andere maatregelen te nemen. Van begeleidende kaderleden en betrokken commissies en coördinatoren wordt een meewerkende houding verwacht bij het tot uitvoering brengen van de opgelegde straffen. Indien een begeleidend kaderlid niet meewerkt, zal de tuchtcommissie dit melden bij het bestuur met het verzoek tot het opleggen van een sanctie en/of het nemen van passende maatregelen.

4.1 Schorsing

De tuchtcommissie kan een voorlopige of definitieve schorsing opleggen. Een schorsing is een tijdelijke beperking van het lidmaatschap. Denk aan het tijdelijk uitsluiten van deelname van een lid aan wedstrijden, trainingen, vergaderingen en/of andere verenigingsactiviteiten of het tijdelijk verbieden van het uitvoeren van een kaderfunctie. De tuchtcommissie bepaalt de aard van de schorsing en hoe vaak (frequentie) en/of hoe lang (tijdsduur) de schorsing geldt.
Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet of slechts gedeeltelijk worden uitgeoefend. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen een schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst. De opgelegde schorsing is gedurende de beroepstermijn van kracht en moet uitgevoerd en opgevolgd worden. Een spelend lid dat geschorst wordt, dient in de rol van “toeschouwer” bij de wedstrijden en trainingen van zijn of haar elftal aanwezig te zijn, tenzij het bestuur het lid de toegang tot het complex ontzegd heeft.

4.2. Taakstraffen

De tuchtcommissie kan een voorlopige of definitieve taakstraf opleggen. Een taakstraf bestaat uit werkzaamheden die door het lid uitgevoerd moeten worden ten behoeve van de vereniging of een nader aan te wijzen goed doel.
De tuchtcommissie kan de volgende taakstraffen opleggen:

 • Uitvoeren van barwerkzaamheden.
 • Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden (complex, clubhuis, kantine, kleedkamers).
 • Uitvoeren van ondersteunende diensten voor dienstdoende kaderleden.
 • Verkopen van toegangskaarten, loten en merchandisingartikelen.
 • Fluiten van wedstrijden (clubscheidsrechter).
 • Trainen en begeleiden van elftallen.
 • Andere werkzaamheden, nader te bepalen door de tuchtcommissie.

Tuchtcommissie bepaalt de aard van de taakstraf en hoe vaak (frequentie) en/of hoe lang (tijdsduur) de taakstraf geldt. Een taakstraf kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen een taakstraf. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep geldt de opgelegde taakstraf als een voorlopige taakstraf. De opgelegde taakstraf is gedurende de beroepstermijn van kracht en moet uitgevoerd en opgevolgd worden.
Indien een spelend lid een taakstraf krijgt opgelegd en hij of zij weigert om deze uit te voeren, dan komt daarvoor in de plaats een automatische schorsing van 1 wedstrijd en 1 training. 
Indien een spelend lid geen uitvoering geeft aan de taakstraf dan volgt een schorsing van 1wedstrijd en 1training.
Indien een niet-spelend lid een taakstraf krijgt opgelegd en hij of zij weigert om deze uit te voeren, of een niet-spelend lid geeft geen uitvoering aan de taakstraf, dan zal de tuchtcommissie het bestuur adviseren om het lid de toegang tot het complex gedurende een bepaalde periode te ontzeggen, of royement voor te stellen in de eerstkomende Algemene vergadering.

5. Wangedrag door leden

5.1. Disciplinaire straf

Een spelend lid dat zich aan wangedrag schuldig maakt, kan door het verantwoordelijke kaderlid, na voorafgaand overleg met een lid van de tuchtcommissie, disciplinair gestraft worden voor maximaal 2 wedstrijden en 2 trainingen. Dit wangedrag wordt, samen met de opgelegde disciplinaire straf, gemeld bij de tuchtcommissie en door de tuchtcommissie in behandeling genomen.

5.2. Spelovertredingen in wedstrijden (die een gele of rode kaart tot gevolg hebben)

De tuchtcommissie van vv Best Vooruit is in deze situaties niet bevoegd tot het treffen van een clubsanctie.
De bevoegdheid voor het treffen van sancties in dit soort gevallen, is voorbehouden aan de tuchtcommissie van de KNVB. Bij spelovertredingen waarbij een misdraging aan de orde is (zie 5.3), is de tuchtcommissie van vv Best Vooruit wel bevoegd tot het uitspreken van een (aanvullende) clubsanctie.

5.3. Misdragingen in/buiten wedstrijden en trainingen

Lichte misdraging Bij een lichte misdraging, dit ter beoordeling aan de tuchtcommissie, zal een sanctie worden opgelegd in de vorm van een taakstraf.
Zware misdraging Bij een zware misdraging, dit ter beoordeling van de tuchtcommissie, volgt bij een spelend lid een schorsing voor één of meerdere wedstrijden en trainingen, of voor de rest van het seizoen. Naast een schorsing kan de tuchtcommissie ook een taakstraf opleggen.
Bij een zware misdraging kan de tuchtcommissie, al dan niet in overleg met een eventueel slachtoffer, het bestuur en/of slachtoffer adviseren om aangifte te doen bij de politie.

5.4. Betalen van opgelegde geldboete

Leden moeten de door de KNVB opgelegde geldboetes, waaronder die als gevolg van een gele of rode kaart, zelf binnen de door vv Best Vooruit aangegeven betaaltermijn aan vv Best Vooruit betalen, tenzij door het bestuur anders beslist wordt.
Als een lid een door de KNVB opgelegde geldboete niet binnen de aangegeven termijn betaalt, volgt er automatisch een schorsing voor alle wedstrijden en trainingen tot het moment dat het lid zijn geldboete volledig betaald heeft. Hiertegen is geen beroep mogelijkheid bij vv Best Vooruit omdat de geldboete door de KNVB wordt opgelegd.
Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal de tuchtcommissie het bestuur adviseren om het lid voor royement voor te dragen voor de Algemene vergadering.

5.5. Betalen van veroorzaakte schade

Materiële schade die ontstaat als gevolg van wangedrag, wordt volledig verhaald op de daders of de wettelijke vertegenwoordigers van daders in geval het minderjarige jeugdleden zijn. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door die persoon of groep personen die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt voor zover het tegendeel niet door betrokkene(n) wordt aangetoond. Als een lid, of zijn wettelijke vertegenwoordigers in geval van een minderjarig jeugdlid, het door vv Best Vooruit aangegeven schadebedrag niet binnen de aangegeven termijn betaalt, volgt er automatisch een volledige schorsing tot het moment dat het lid het schadebedrag volledig betaald heeft. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen het in rekening gebrachte schadebedrag en/of de opgelegde schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst. De opgelegde schorsing is gedurende de beroepstermijn van kracht en moet uitgevoerd en opgevolgd worden.
Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal de tuchtcommissie het bestuur adviseren om het lid voor royement voor te dragen voor de Algemene vergadering. vv Best Vooruit behoudt zich te allen tijde het recht voor om het lid of de wettelijke vertegenwoordigers in geval het een minderjarig jeugdlid is, juridisch aansprakelijk te stellen voor de veroorzaakte schade.

6. Beroepsmogelijkheid

Een lid kan tegen de opgelegde sanctie in beroep gaan bij de Algemene vergadering. Dit beroep dient binnen een maand na het opleggen van de straf en de kennisgeving daarover aan het lid, aanhangig te worden gemaakt bij de Algemene vergadering via aangetekend schrijven gericht aan de secretaris van vv Best Vooruit.
Indien niet binnen een maand in beroep wordt gegaan, is de straf definitief. Indien het lid wel binnen een maand in beroep gaat, dan doet de Algemene vergadering binnen 6 maanden een uitspraak.

7. Informatieverstrekking

De tuchtcommissie zal bij een opgelegde straf alle belanghebbenden tijdig schriftelijk en/of per email informeren zoals daar zijn:

 • Betrokken lid en wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) bij een jeugdlid.
 • Bestuur.
 • Begeleidende kaderleden (elftaltrainer, elftalleider).
 • Betrokken commissies en coördinatoren.
 • Andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van de tuchtcommissie.

De tuchtcommissie zal via het clubblad periodiek melding maken van de behandelde tuchtzaken en oplegde straffen, tenzij het belang van de vereniging hierdoor geschaad wordt.

Vastgesteld door het bestuur van de vv Best Vooruit,
Datum: 08-11-2009 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!