Cookie beleid Best Vooruit

De website van Best Vooruit is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement (per 27-11-2015) RKVV Best Vooruit
Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op statuten van RKVV Best Vooruit.

Artikel 1, algemene bepalingen

1. De vereniging genaamd R.K. voetbalvereniging Best Vooruit hierna te noemen "de vereni­ging" is bij notariële akte opgericht op 01-07-1930 en is gevestigd te Best

2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 08.01.2008

Artikel 2, leden

De vereniging bestaat uit:

  • pupillen; die leden, die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
  • junioren; die leden, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  • senioren
  • leden van verdienste
  • ereleden
  • kaderleden
  • rustende leden

  Artikel 2a Leden van verdienste en ereleden

  1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten jegens de vereni­ging door het bestuur als zodanig zijn be­noemd.

  2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en, op voordracht van een daartoe in te stellen consultatiecommissie, door het bestuur zijn benoemd.

  Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

  Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.

  3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak als voorzitter in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden door het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd op voordracht van een daartoe in te stellen consultatiecommissie

  Artikel 3, het lidmaatschap

  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris via de website te verstrekken aan­mel­dingsformulier. Aanmelding wordt definitief wanneer de afdelingscoördinator hier zijn goedkeuring aan geeft.

  Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.

  2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

  Artikel 4, Rechten en verplichtingen van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 4 van de Statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
      Bij aanmeldingen gedurende het seizoen heeft de afdelingscoördinator het recht hiervan af te wijken en andere afspraken te maken.

  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.

  3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

  4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.

  5. Zij hebben de plicht de ledenadministratie en teamleider in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

  6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.

  7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de K.N.V.B.

  Artikel 5, straffen

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

  2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.

  3. Het bestuur is bevoegd om op voordracht van een daartoe in te stellen tuchtcommissie, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNVB wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. Bij de jeugd bestaat de Tuchtcommissie uit de wedstrijdsecretaris(sen), afdelingscoördinator en secretaris die ook verantwoordelijk is voor de uitnodigingen en verslaglegging.

  4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering (ALV) van de vereni­ging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhan­gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering door middel van een aangete­kend schrij­ven te richten aan de secretaris van de vereni­ging.

  5. Het bovenstaande wordt nader uitgewerkt in een Tuchtreglement. Dit Tuchtreglement maakt onlosmakelijk deel uit van het huishoudelijk regelement.

  Artikel 6, clubkleuren

  Het standaard sporttenue van de vereniging bestaat uit:

  a. shirt: rood/zwart

  b. broek: zwart

  c. kousen: rood/zwart

  Deze tenues dienen van de door het bestuur voorgeschreven merk te zijn.

  Afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan met goedkeuring van het bestuur.

  Artikel 7, bestuur

  1. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:

  a. de algemene leiding van zaken;

  b. de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;

  c. het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;

  d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.

  2. Het bestuur vergadert tenminste één maal per maand volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het be­stuur zulks wensen.

  3. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

  4. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen. Bij een gelijk aantal stemmen heeft de voorzitter een dubbele stem.

  Artikel 8, het dagelijks bestuur

  1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

  2. Taken van de voorzitter:

  a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
  b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.

  3. Taken van de secretaris:

  a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.
  b. heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van vereni­gingswege zijn toever­trouwd;
  c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;
  e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.

  4. Taken van de penningmeester:

  a. beheert de gelden van de vereniging;
  b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
  c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  d. voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;
  e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

  Artikel 9, overige bestuursleden en commissies

  1. Binnen het huidige bestuursmodel zijn drie operationele bestuurders benoemd t.w. Evenementen & Sponsoring, Voetbalzaken en Operationele zaken. Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze operationele bestuurders worden in een apart addendum vastgelegd en dit wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk regelement.

  2. Elk van deze operationele bestuurders heeft de mogelijkheid om commissies in te stellen binnen het eigen bestuur gebied. (kolommen). Dit kunnen vaste commissies dan wel Ad Hoc commissies zijn.

  3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.

  4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een beleidsplan vastge­legd. Dit beleidsplan wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huishou­delijk reglement.

  5. Elke commissie rappor­teert tenminste een keer per kwartaal over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuurslid verantwoordelijk voor het betreffende bestuur gebied, tenzij in de instructie anders is bepaald.

  6. Een commissie is via het betreffende bestuurslid verantwoording schuldig aan het bestuur.

  Artikel 10, kostenvergoedin­gen

  Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

  Artikel 11, gebouwen van de vereniging

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.

  Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

  Artikel 12, wedstrijden

  1. Spelers en leiders / trainers worden ingedeeld en aangesteld door een door het bestuur aangestelde commissie. Per team wordt teamafspraken gemaakt die in lijn zijn van de normen en waarden van Best Vooruit. 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de verantwoordelijke commissie. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.

  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.

  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.

  5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de KNVB toestem­ming is verleend.

  6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen, geschiedt aanteke­ning in een daar­toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

  Artikel 13, aansprakelijkheid van de leden

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden niet aan­spra­kelijk worden gesteld.

  Artikel 14, representatie

  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

  a huwelijk van een lid;
  b geboorte zoon/dochter van een lid:
  c bij overlijden van een lid;
  d bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
  e overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

  Artikel 15, wijziging van het huishoudelijk reglement

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

  2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.

  3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

  Artikel 16, Vertrouwenspersoon

  Leden van Best Vooruit kunnen binnen Best Vooruit geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen lid met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Het bestuur streeft er naar om twee vertrouwenspersonen aan te stellen; een mannelijke en een vrouwelijke.

  Artikel 17, slotbepalingen

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

  Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het ver­schij­nen op de website waar de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 23.11.2015.

  Namens het bestuur van de vereniging.

  De voorzitter:

  De secretaris:

  Delen

  voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!